Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02356.288566

0972711233 (Bí thư Đảng ủy xã)

         0905.464.707 (Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã)

         Trực ban Công an: 0235 3849113

 

Bản đồ địa lý

diaphan

Công tác Tuyên giáo "đi trước, đi cùng"

PDF.InEmail

Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2019); Ban biên tập xin giới thiệu đến quý độc giả toàn văn bài viết Với phương châm công tác tuyên giáo “đi trước, đi cùng”, đăng trên Bản tin nội bộ Huyện ủy tháng 7/2019. Sau đây là toàn văn nội dung bài viết:

Khẳng định vai trò đặc biệt của công tác tuyên giáo, Đảng ta đã tập trung xây dựng và phát triển lực lượng tuyên giáo với đầy đủ các “binh chủng” hùng hậu, đủ sức gánh vác nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Vượt qua nhiều cam go, thách thức, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận tuyên giáo luôn kiên trung nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngại gian khổ, hy sinh, đi trước, đi cùng với phong trào quần chúng, phấn đấu không mệt mỏi cho lý tưởng và sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng.

anh bac ho

Hình có tính chất minh họa

Những đóng góp của ngành tuyên giáo đã góp phần tô thắm trang sử vẻ vang, hào hùng trong các cuộc kháng chiến cứu nước, giành độc lập dân tộc, thu giang sơn về một mối; đã và đang góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đi trước, đi cùng trở thành phương châm quan trọng trong công tác tuyên giáo, tạo nên các bước đột phá trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ gắn với thực tiễn cách mạng của Đảng.

Trước hết, nói về “đi trước” trong công tác tuyên giáo, được hiểu không chỉ đơn giản là thời gian hay vị trí không gian. Nhà thơ Tố Hữu – nhà chính trị và nhà tư tưởng xuất sắc của Đảng từng viết:

“Nếu được làm hạt giống để mùa sau

Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa

Vui gì hơn làm người lính đi đầu

Trong đêm tối, tim ta làm ngọn lửa!"

“Người lính đi đầu”, hay “đi trước” ở đây, được phác họa là một người lính tiên phong trên mặt trận tư tưởng- văn hóa. Một mặt trận không hề có tiếng súng, nhưng luôn chứa đựng những cam go, phức tạp, và cả sự hy sinh mất mát. Với nội hàm và ý nghĩa lớn lao đó, người lính trên mặt trận tuyên giáo còn phải đi tiên phong trong mọi tình huống và đưa ra các dự báo, các đề xuất chiến lược trong công tác tư tưởng, chính trị của Đảng. Có nghĩa là công tác tuyên giáo còn phải “lo trước cái lo của thiên hạ”, nhất là những vấn đề nảy sinh bức xúc liên quan xã hội, chế độ và vận mệnh của đất nước.

Ở đây, xin đề cập đến giá trị của phương châm đi trước trong công tác dự báo. Dự báo trong công tác tuyên giáo rất khác với các dự báo chuyên ngành khác. Nó không chỉ đem lại kết quả của ngành mình mà liên quan nhiều lĩnh vực của xã hội. Những kết quả dự báo có thể mang đến thời cơ để vượt qua thách thức, tạo nên vận hội mới cho Đảng và dân tộc, cũng có thể cho một ngành, một địa phương nào đó. Vì thế, nó được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành tuyên giáo; đồng thời, là một trong những phẩm chất cơ bản của người cán bộ tuyên giáo. Ở đó, cùng với việc thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lê nin, hiểu rõ tính Đảng là nguyên tắc và nền tảng của công tác tuyên giáo; hiểu rõ tính khoa học xuất phát từ thực tế khách quan, từ quy luật phát triển của xã hội và tính chân thực từ thực tiễn của phong trào; người cán bộ tuyên giáo còn phải có nhãn quan chính trị sâu rộng, hiểu được quy luật vận động của lịch sử, nắm bắt được xu thế phát triển của thời đại, dự kiến được các bước phát triển của dân tộc, để đưa ra những dự báo sát đúng với tình hình thời cuộc. Có như vậy, công tác tuyên giáo mới tham mưu cho Đảng những ý kiến sắc bén trong quá trình Đảng hoạch định đường lối, chủ trương và các chính sách, pháp luật phù hợp thực tiễn, đồng thời vượt qua những thách thức của lịch sử.

Đi trước trong công tác dự báo, là kết quả của quá trình phấn đấu, rèn luyện trong phong trào quần chúng; khả năng tích lũy thông tin, phân tích sự kiện trong nước và thế giới; khả năng tổng kết lịch sử và thực tiễn; khái quát quy luật vận động của hiện thực, rồi vận dụng để phán đoán diễn biến, xu hướng phát triển của thời cuộc. Cơ sở khoa học của những dự báo trong công tác tuyên giáo là nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa dân tộc và vốn kiến thức về lịch sử cũng như thực tiễn của phong trào quần chúng. Bên cạnh đó, là sự nhiệt huyết và lòng say mê nghề nghiệp của người cán bộ tuyên giáo.

Tiếp đến, nói về “đi cùng” cũng là phương châm quan trọng trong công tác tuyên giáo. Nếu khẳng định phương châm công tác tuyên giáo bao gồm các thành tố nhanh nhạy – hiệu quả – thuyết phục – bám sát thực tiễn thì phương châm “đi cùng” phong trào quần chúng cũng được hiểu và thực thi khác trước. Nếu như trước đây, mục tiêu của “đi cùng” trong công tác tuyên giáo chỉ là “đem một việc gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”, thì ngày nay, ngoài một số yêu cầu cơ bản trong phương châm “đi cùng” của công tác tuyên giáo trước đây còn phải nói cho “dân tin”, gây “thiện cảm với nhân dân”. Để cho dân tin, cán bộ tuyên giáo nếu chỉ có tấm lòng nhiệt huyết như trước đây thì chưa đủ mà còn phải giỏi về lý luận, am hiểu thực tiễn và phải gương mẫu trong việc tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cách mạng, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích của nhân dân, của phong trào lên trên hết. Chỉ có như vậy thì mới tìm hiểu, đánh giá đúng thực chất tình hình công tác tuyên giáo, nhất là ở địa phương, đơn vị; mới phát hiện được những vấn đề mới, nhân tố mới, những điển hình tốt, người tốt việc tốt để cổ vũ, biểu dương, nhân rộng; đồng thời, vạch ra những hiện tượng, những biểu hiện sai trái để phê phán, uốn nắn giúp phong trào đi lên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung, phương thức công tác tuyên giáo.

Phương châm “đi cùng” phong trào quần chúng trong quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn tồn tại các giá trị tự có và luôn có ý nghĩa thiết thực, tạo nên sức mạnh thần kỳ của công tác tuyên giáo. Nếu không “đi cùng”, công tác tuyên giáo sẽ xa rời thực tiễn, không nắm được nội dung cũng như các diễn biến của phong trào. Công tác tuyên giáo sẽ nghèo nàn và thậm chí thất bại. Trong điều kiện thông tin đa chiều, nhanh nhạy có thể dẫn dắt dư luận theo hướng bất lợi, nhất là các diễn biến có tính nhạy cảm, phức tạp như hiện nay, nếu không “đi cùng”, sẽ không hiểu được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, không hiểu được nội dung và các biến cố của phong trào quần chúng, nhất là không hiểu được những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những tư tưởng phản động nảy sinh trong quần chúng nhân dân để phòng ngừa và ứng phó kịp thời, dẫn đến các hoạt động tuyên giáo không chỉ thiếu sức thuyết phục mà còn làm ảnh hưởng uy tín và chất lượng hoạt động của Đảng.

Để công tác tuyên giáo gắn giữa lý luận và thực tiễn; giữa tư tưởng và hành động, giữa nói và làm; đồng thời, sáng tạo trong hoạt động, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tăng cường đổi mới phương châm “đi trước, đi cùng” trong phong trào quần chúng. Đây vừa là mục tiêu chỉ đạo vừa là mục tiêu hành động mang tính xuyên suốt của công tác tuyên giáo, giúp công tác tuyên giáo nắm rõ và nắm chắc tình hình, chủ động đưa ra những dự báo, những giải pháp thiết thực, tham mưu cho Đảng và các cấp ủy những ý kiến phù hợp thực tiễn của phong trào; có khả năng chi phối các đối tượng phù hợp để thuyết phục, tập hợp họ đi theo phong trào cách mạng.

89 năm qua, cùng với phong trào cách mạng của quần chúng, đội ngũ ngành tuyên giáo không ngừng lớn mạnh về lực lượng; được tôi luyện và dày dạn về kinh nghiệm; được tổ chức chặt chẽ, có hệ thống rộng khắp từ Trung ương xuống cơ sở với những phương tiện và điều kiện hoạt động ngày càng tốt hơn. Tuy vậy, trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, thời cơ và thách thức đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi sự nỗ lực cao hơn, nhiều hơn của ngành tuyên giáo. Việc thực hiện phương châm “đi trước, đi cùng” phong trào quần chúng tuy có khác trước, nhưng bản chất của phương châm ấy là không thay đổi. Chỉ có “đi trước, đi cùng”, cán bộ tuyên giáo mới “thấu cảm được ý nghĩ và mong ước của nhân dân” và chỉ có như vậy, công tác tuyên giáo mới đạt mục tiêu “được người, được việc, được tổ chức”, xứng đáng là điểm tựa về mặt tinh thần của xã hội và niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân.

Hiện nay, toàn ngành tuyên giáo đang tập trung triển khai đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; các nghị quyết Trung ương và của Bộ Chính trị về tư tưởng, lý luận, báo chí, văn hóa và các lĩnh vực khoa giáo; về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ then chốt, với những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đầy trách nhiệm của ngành tuyên giáo. Những nhiệm vụ đó, vẫn luôn đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tăng cường phương châm “đi trước, đi cùng” trong các phong trào quần chúng, để thật sự là lực lượng tiên phong truyền lửa, truyền niềm tin và lý tưởng cách mạng đến với các tầng lớp nhân dân.

-BBT-


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here:
Green Blue Orange Back to Top