Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02356.288566

0972711233 (Bí thư Đảng ủy xã)

         0905.464.707 (Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã)

         Trực ban Công an: 0235 3849113

 

Bản đồ địa lý

diaphan

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước ;

PDF.InEmail

Ngày 2.1, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Năm 2019 là năm nước rút, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra.

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể trong toàn tỉnh tổ chức, triển khai, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra trong năm 2019. Trên cơ sở đó cần tiếp tục đẩy mạnh và đưa phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Chỉ thị yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả cao hơn nữa các chỉ thị của Trung ương và của UBND tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả lĩnh vực

Tổ chức phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là thực hiện 3 phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 do UBND tỉnh phát động: “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm 2019 để kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Trên lĩnh vực kinh tế, đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức huy động, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Chú trọng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng các tuyến giao thông, tập trung xây dựng hệ thống kênh mương, thủy lợi.

Trên lĩnh vực xã hội, tập trung thực hiện có hiệu quả, thực chất việc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội.

Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ ưu đãi người có công cách mạng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, an sinh xã hội. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới, nâng cao vị thế của người phụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh niên.

Chú trọng thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chỉ thị nêu rõ, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tổ chức thực hiện đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ. Tổ chức tốt công tác đối thoại, tiếp công dân ở các cấp. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh tra.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30.10.2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh 3 mũi đột phá chiến lược

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020 theo Kết luận số 37-KL/TU ngày 19.7.2016 của Tỉnh ủy.

Trong đó, triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt. Chú trọng kết cấu hạ tầng đồng bộ, khớp nối hạ tầng giao thông thông suốt. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án, đề án trọng điểm của tỉnh; tăng cường quản lý hiện trạng, chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Đáng chú ý, triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4… nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hơn nữa chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo thêm việc làm mới, tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động…

CHÂU NỮ-Báo Quảng Nam


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here:
Green Blue Orange Back to Top